Klimatyczny panel obywatelski PANEL NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ

Główne elementy modelu


Wprowadzenie

Celem klimatycznego panelu obywatelskiego na poziomie Unii Europejskiej jest rozstrzygnięcie konkretnych kwestii związanych z tworzeniem unijnej polityki klimatycznej. Opracowanie rekomendacji można rozłożyć na cykl paneli klimatycznych, do których za każdym razem losuje się nową grupę uczestników. Do udziału w panelu obywatelskim zapraszani są obywatele ze wszystkim państw członkowskich, w liczbie, która wynika z wielkości ich populacji. Zaproponowana tutaj forma panelu może zostać przeprowadzona bez zmian w Traktatu o Unii Europejskiej, jako forma konsultacji społecznych. Jest to z założenia panel doradczy, celowo niewielki pod względem liczby panelistów. Do podejmowania wiążących decyzji na poziomie europejskim zastosować można formułę przedstawioną tutaj.

W proponowanym tu modelu istotną rolę pełnią debaty na poziomie krajowym, które mają przybliżyć temat panelu społeczeństwom państw członkowskich. Chodzi o to, aby debatę dotyczącą spraw europejskich przenieść na grunt lokalny, aby była prowadzona w językach narodowych i prezentowana w mediach krajowych. Dopiero po tym etapie spotykają się paneliści ze wszystkich państw, aby wspólnie, jako obywatele Unii Europejskiej, wypracować propozycje rozwiązań, które następnie przedstawiane są Komisji Europejskiej oraz Parlamentowi Europejskiemu. Zgodnie z proponowanym modelem organizatorem Europejskiego Panelu Klimatycznego jest Komisja Europejska, a prowadzą go niezależni koordynatorzy – zespół główny oraz krajowe zespoły wspierające.

Wielkość i skład panelu

W panelu bierze udział 160 osób ze wszystkich państw członkowskich plus 30 osób w charakterze panelistów rezerwowych. Do wyznaczania liczby uczestników panelu z poszczególnych państw stosuje się metodę podobną (lub taką samą), jak do obliczania miejsc przypadających krajom członkowskim w Parlamencie Europejskim. Minimalna liczba panelistów z jednego państwa to 2 osoby – kobieta i mężczyzna. Pokrywane są wszystkie koszty udziału panelistów w spotkaniach (noclegi, wyżywienie i podróże), otrzymują oni również diety. Zaproponowana tu wielkość panelu (160 osób) ma ułatwić przeprowadzenie etapu deliberacji, co jest łatwiejsze w małej grupie, jak również ograniczyć koszty jego organizacji.

Kryteria demograficzne, które bierze się pod uwagę, losując uczestników panelu:

  1. państwo
  2. płeć
  3. wiek
  4. wykształcenie
  5. miejsce zamieszkania – obszar wiejski / małe miasto / duże miasto (powyżej 100 tys. mieszkańców)
  6. inne – w zależności od państwa

Warsztaty dla stron

Z uwagi na bardzo dużą liczbę stron – organizacji pozarządowych, instytucji, uczelni czy urzędów – które na poziomie Unii Europejskiej mogą być zainteresowane przedstawieniem panelowi swojego stanowiska lub propozycji rozwiązań, proponowane jest zorganizowanie warsztatów na poziomie państw członkowskich, aby w ten sposób ustalić wspólne dla stron argumenty i stanowiska. W ich trakcie możliwe jest także zebranie propozycji, kto przedstawi je panelowi europejskiemu.

Debaty na poziomie państw członkowskich

W każdym państwie członkowskim organizowane są debaty na temat, którym zajmuje się europejski panel klimatyczny. Biorą w nich udział przedstawiciele stron. Debaty są transmitowane na żywo w internecie, a idealnie również w stacjach telewizyjnych.

Otwarte konsultacje społeczne

Tak jak w przypadku paneli obywatelskich na poziomie miasta czy państwa, każdy może przesłać panelistom swoje propozycje rozwiązań, uwagi czy komentarze. Są one publikowane w całości na stronie panelu obywatelskiego, a ich esencję – zebrane argumenty – przekazuje się panelistom z danego kraju w formie pisemnej lub elektronicznie.

Koordynacja panelu europejskiego

Koordynacją całego Europejskiego Panelu Klimatycznego zajmuje się główny zespół koordynatorów, wspierany przez zespoły krajowe we wszystkich państwach członkowskich. Materiały z poszczególnych państw tłumaczone są na 24 języki, publikowane na stronie internetowej panelu i przekazywane panelistom. Spotkania panelu odbywają się w weekendy, standardowo raz w miesiącu.

Przykładowa liczba panelistów z poszczególnych państw (z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii):

PaństwoLiczba panelistówLiczba ludności
Niemcy1882850000
Francja1566992000
Wielka Brytania1566238007
Włochy1460483973
Hiszpania1246659302
Polska1137976687
Rumunia719523621
Holandia617118084
Belgia511413058
Grecja510738868
Czechy510610055
Portugalia410291027
Szwecja410120242
Węgry49778371
Austria48822267
Bułgaria37050034
Dania35781190
Finlandia35513130
Słowacja35443120
Irlandia34838259
Chorwacja24105493
Litwa22808901
Słowenia22066880
Łotwa21934379
Estonia21319133
Cypr2864236
Luksemburg2602005
Malta2475701
Razem160512418023